• Firma Carbo Holding
  Sp. z o.o. działa od 1991

  Nad rozwiązaniem problemu pracuje doświadczone i ambitne grono ludzi, którzy są źródłem trafnych pomysłów i szybkich decyzji. Dziś do grona naszych biznesowych partnerów możemy zaliczyć:

  więcej informacji

RODO

 

KLAZULA  INFORMACYJNA  DLA  KONTRAHENTÓW

 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz. Urz. UE L119 s. 1) dalej zwanym „RODO” podajemy do wiadomości, że:

 1. 1. Administrator ochrony danych osobowych:

 

Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej ADO, pozyskanych od Pana/Pani danych osobowych jest „CARBO” Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

a)       KRS: 0000048765                                                            Nr tel: +48 68 326 70 92 – sekretariat

b)       NIP: 9290094622                                                                   +48 68 326 70 92  -  kadry

 

 1. 2. Cele przetwarzania ochrony danych osobowych:

Przetwarzanie pozyskanych od Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie celem:

zawarcia, realizacji i rozliczania umów w zakresie prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 1. 3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana* dane osobowe w związku z celem określonym wyżej będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku  kalendarzowego, w którym została rozliczona zawarta z Panią/Panem umowa, a w przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle takiej umowy, przez okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym spór ten został prawomocnie zakończony i umowa została ostatecznie rozliczona. - art. 13 ust. 2 lit. a RODO.

 1. 4. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom, z  którymi administrator danych osobowych prowadzi okresową, doraźną lub stałą współpracę:

a) dostawcom oprogramowania informatycznego do zarządzania procesami kadrowymi, płacowymi, rozliczeniowymi, podatkowymi , w zakresie dokonywania przez nich zmian , modyfikacji  i usuwania awarii  tych programów,

b) podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO doraźnej lub bieżącej obsługi teleinformatycznej systemów informatycznych, w których zamieszczone są takie dane,

c) audytorom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli finansów ADO,

d) współpracującym z ADO instytucjom  finansowym  w zakresie niezbędnym  do zawarcia z nimi i obsługi  umów dotyczących  instrumentów finansowych  wykorzystywanych przez ADO,

e) innym podmiotom zewnętrznym świadczących na rzecz ADO usługi księgowe, podatkowe, doradcze, administracyjne , szkoleniowe lub  techniczne,

f) kancelariom prawnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia ADO bieżącej obsługi prawnej, świadczenia porad prawnych oraz wydawania opinii prawnych i reprezentowania pracodawcy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, jak również związanych z  postępowaniami kontrolnymi wobec pracodawcy, przedmiotem których są zagadnienia wynikające z realizowania umów o pracę lub rozliczeń podatkowych,

g) zakładom ubezpieczeniowym oraz agentom takich zakładów i brokerom ubezpieczeniowym, a także  likwidatorom szkód, w zakresie niezbędnym do rozliczenia umów ubezpieczenia majątkowego oraz od odpowiedzialności cywilnej,

h) instytucjom publicznym w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych  i zdrowotnych i  rozliczeń podatkowych, oraz w zakresie kontroli przez nie takich procesów,

i) innym instytucjom publicznym i organom, które posiadają ustawowe prawo do pozyskiwania danych osobowych na warunkach w tych ustawach przewidzianych.

 

 1. 5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu* następujące prawa z  tym związane:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do usunięcia i ograniczenia w zakresie nie naruszającym prawnych obowiązków pracodawcy, a także sprostowania informacji wobec przetwarzania danych osobowych – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,

b)       prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, jednakże cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych, na które wyraziłem zgodę przed jej wycofaniem

c)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – dane osobowe po wniesieniu sprzeciwu nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, w których administrator danych osobowych wykaże, iż przetwarzanie danych osobowych będzie miało ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw oraz wolności lub przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 13 ust. 2 lit. b RODO,

d)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust.2 lit. d RODO.

 1. Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże przetwarzanie danych osobowych jest to niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartych z Państwem umów, lub przeprowadzenia czynności zmierzających do ich zawarcia.